Ova služba je zadužena za:

– Izradu svih pravnih akata i dokumenata za muftijstvo

– Obavljanje administrativnih, pravnih i tehničkih poslova vezanih za sjednice muftijstva i savjeta muftijstva

– Obavljanje sekretarskih, protokolarnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe muftijstva i muftije u funkciji glavnog vjerskog autoriteta na prostoru muftiluka

– Davanje pravnih mišljenja, te provođenje mjera zaštite i sigurnosti

– Organizaciju općih i servisnih poslova muftijstva

– Praćenje rada kolektivnih organa medžlisa i džemata iz nadležnosti službe

– Priprema normativnih akata muftijstva, te priprema mišljenja i saglasnosti na normativna akta medžlisa

 

Rukovodilac ove službe je dr. Rijad Delić

 Rijad Delić za objavu.JPG

Rijad Delić je rođen u Kraljevićima, općina Zvornik, gdje je završio osnovno obrazovanje. Svršenik je Behram-begove medrese u Tuzli. Osnovni-dodiplomski studij završio je na Univerzitetu u Sarajevu, na Fakultetu islamskih nauka.

 

Na Fakultetu za upravu u Univerziteta u Sarajevu, 2018. godine, stekao je zvanje magistar uprave, odbranivši magistarski rad na temu “Osiguravanje vladavine prava kroz spor pune jurisdikcije”. Na istom fakultetu je 2022. godine, odbranio doktorsku disertaciju na temu „Institut upravno-sudske zaštite u funkciji unaprjeđenja vladavine prava u BiH“.

 

Poslove sekretara Muftijstva sarajevskog obavljao je od 2014. godine, a od 2018. godine je rukovodilac Službe za pravne i administrativne poslove Muftijstva sarajevskog.

 

Objavljivao je radove na bosanskom i engleskom jeziku u referentnim časopisima u zemlji i inozemstvu.